Đánh bài online Nền tảng tin cậy

Khoa Quản trị nguồn nhân lực

Thứ tư - 17/07/2019 02:39
- Trụ sở làm việc: Phòng A504, A506, Đánh bài online
số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3. 7532.864 - máy lẻ 107
- Email: [email protected]
 
 

I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Quản trị nguồn nhân lực
1. Lãnh đạo Khoa
- Phó Trưởng khoa: TS. Trần Thị Ngân Hà
- Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Tạo
- Phó trưởng khoa: NCS. ThS. Đoàn Văn Tình

2. Các bộ môn trực thuộc Khoa
- Bộ môn Khoa học tổ chức và Quản lý
- Bộ môn Quản trị nhân lực
- Bộ môn Kinh tế lao động
3. Danh sách cán bộ, viên chức của Khoa
STT Họ và tên Chức danh
1 Đoàn Văn Tình ThS, P. Trưởng khoa
2 Nguyễn Văn Tạo TS, P.Trưởng Khoa
3 Trần Thị Ngân Hà TS, P.Trưởng Khoa
4 Trịnh Việt Tiến TS, Trưởng Bộ môn
5 Trần Thiện Chiến Chuyên viên
6 Phương Hữu Từng TS. Giảng viên
7 Cồ Huy Lệ NCS, Giảng viên
8 Lê Thị Hiền NCS, Giảng viên
9 Vi Tiến Cường NCS, Giảng viên
10 Trần Thị Huyền Trang NCS, Giảng viên
11 Phạm Thị Hà NCS, Giảng viên
12 Nguyễn Thị Hoa Giảng viên
13 Hoàng Thị Công Giảng viên
14 Nguyễn Trần Thái Dương Giảng viên
15 Nguyễn Thị Bích Ngọc Giảng viên
16 Nguyễn Văn Trị Giảng viên
17 Trần Tuấn Phong Giảng viên
18 Nguyễn Thị Thu Hằng Giảng viên
19 Đỗ Thị Hải Hà Giảng viên
20 Nguyễn Văn Phú NCS, Giảng viên
21 Nguyễn Thị Thảo Giảng viên
22 Lê Minh Hiệp Chuyên viên
23 Tô Thị Thu Huyền Chuyên viên
24 Lê Thị Thanh Chuyên viên

4.Các học phần Khoa đang giảng dạy
- Kinh tế học vi mô
- Kinh tế học vĩ mô
- Kinh tế môi trường
- Dân số học
- Quản lý nguồn nhân lực xã hội (bậc đại học và cao đẳng)
- Thống kê lao động
- Quản trị nhân lực
- Phân tích công việc
- Hoạch định nhân lực
- Tuyển dụng nhân lực
- Đánh giá thực hiện công việc
- Quản trị nhân lực trong cơ quan hành chính
- Quản trị nhân lực trong đơn vị sự nghiệp
- Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp
- Quản trị nhân lực trong công tác văn phòng
- Quản trị nhân lực 1 (bậc cao đẳng)
- Quản trị nhân lực 2 (bậc cao đẳng)
- Quản trị thực hiện công việc (bậc cao đẳng)
- Tổ chức lao động (bậc đại học và cao đẳng)
- An sinh xã hội (bậc đại học và cao đẳng)
- Tổ chức học
- Định mức lao động (bậc đại học và cao đẳng)
- Tiền lương – tiền công (bậc đại học và cao đẳng)
- Mô hình thời gian làm việc linh hoạt (bậc đại học và cao đẳng)
- Tổ chức và khoa học quản lý
- Khoa học quản lý
- Phân tích và thiết kế tổ chức
- Lịch sử các học thuyết quản lý
- Khoa học chính sách
- Hành vi tổ chức
- Kỹ năng lập kế hoạch và ra quyết định quản lý
- Quản lý xã hội
- Quản lý ngân sách
- Quản lý chất lượng
- Quản trị doanh nghiệp
- Quản trị kinh doanh; Quản trị chiến lược
- Kiến tập thực tế (bậc đại học và cao đẳng)
- Thực tập tốt nghiệp (bậc đại học và cao đẳng)

II. Giới thiệu Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực
1. Vị trí và chức năng
Khoa Quản trị nguồn nhân lực là đơn vị chuyên môn thuộc Đánh bài online , có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo trình độ đại học, sau đại học; tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với chuyên môn của Khoa; thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế; khoa học và công nghệ phù hợp với mục tiêu, phương hướng phát triển của Trường.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1.Tổ chức các hoạt động đào tạo:
    1.1. Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc mở ngành, chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao;
    1.2. Tham gia tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá kết quả đào tạo gắn với chức năng nhiệm vụ của Khoa và theo nhu cầu xã hội;
    1.3. Chủ trì tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo được phê duyệt;
    1.4. Phát triển chương trình đào tạo; tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo với hình thức và phương pháp đào tạo hợp lý.
    2. Tham gia với đơn vị chức năng tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định.
    3. Biên soạn ngân hàng câu hỏi, đề thi; chấm thi kết thúc học phần; quản lý và chuyển giao bảng điểm kiểm tra bộ phận của người học đến các đơn vị liên quan theo quy định.
    4. Thực hiện qui trình cấp chứng chỉ học phần, chứng chỉ cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.
    5. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, sách và tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu gắn với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.
    6. Quản lý viên chức và tham gia xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc Khoa; chủ động đề xuất điều chỉnh, thay đổi cơ cấu nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của Khoa.
    7. Phối hợp với đơn vị chức năng trong việc quản lý người học thuộc Khoa.
    8. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức, người lao động và người học; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà trường đối với ngành, lĩnh vực thuộc chuyên môn của Khoa.
    9. Chủ trì hoặc tham gia cung ứng dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội phù hợp với ngành đào tạo thuộc Khoa và theo phân công Hiệu trưởng.
    10. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
    11. Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
    12. Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Khoa. Tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định.
    13. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.
    14. Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.
    15. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng về hoạt động của Khoa.
    16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc
1. Cơ cấu tổ chức
         a) Trưởng Khoa và các Phó Trưởng khoa.          b) Hội đồng Khoa.
         c) Các Bộ môn thuộc Khoa.
         d) Văn phòng Khoa.
2. Chế độ làm việc
2.1. Trưởng khoa
a) Trưởng khoa có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Khoa được quy định tại Điều 2 của Quy định này, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Khoa.
b) Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Khoa, Trưởng khoa đề xuất Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ, bộ phận thuộc Khoa.
c) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Trưởng khoa điều hành công tác, giải quyết công việc của Khoa.
2.2. Phó Trưởng khoa
a) Phó Trưởng khoa giúp Trưởng khoa thực hiện nhiệm vụ do Trưởng khoa phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.
b) Khi được Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Trưởng khoa trong thời gian Trưởng khoa vắng mặt, Phó Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Trưởng khoa ủy quyền.
2.3. Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa
Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bộ môn.
2.4. Viên chức và người lao động
Viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng khoa phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.
2.5. Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

4. Ngành đào tạo
- Hiện nay, Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực đào tạo 01 chuyên ngành: Quản trị nhân lực.


- Bên cạnh đó, Khoa đang được Nhà trường giao nhiệm vụ nghiên cứu để mở ngành Khoa học tổ chức. Đây là một ngành học mới, đáp ứng được yêu cầu của ngành Nội vụ. Sinh viên sẽ có nhiều cơ hội để lựa chọn ngành nghề học tập, phù hợp với nhu cầu xã hội và việc làm sau khi ra trường.

III. Những thành tích nổi bật của Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực
Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực được thành lập vào ngày 24 tháng 4 năm 2012 theo Quyết định số 210/QĐ-ĐHNV của Hiệu trưởng Đánh bài online . Là Khoa có số lượng sinh viên đông nhất Trường, trong quá trình hoạt động, Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động ngoại khóa.
1. Về đội ngũ cán bộ, giảng viên
         - Đội ngũ cán bộ, giảng viên không ngừng được nâng cao về trình độ chuyên môn. Hiện nay, Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực có 14 cán bộ, giảng viên, trong đó có:
+ 04 tiến sĩ, 07 nghiên cứu sinh
+12 thạc sỹ
- Ngoài ra, tham gia giảng dạy ở Khoa còn có nhiều giảng viên kiêm nhiệm có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao thuộc các trường đại học, các cơ quan Bộ, các Viện nghiên cứu. Bởi vậy, chất lượng đào tạo của Khoa luôn được đánh giá tốt, tỷ lệ sinh viên ra trường xin được việc làm luôn chiếm tỷ lệ cao.
2. Hoạt động nghiên cứu khoa học
         - Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực tổ chức thành công nhiều Hội thảo khoa học. Đây là một hoạt động thường niên và có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy của Khoa. Một trong những hội thảo uy tín, có chất lượng được Khoa tổ chức trong những năm vừa qua như:
+ Hội thảo khoa học “Vai trò của công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ngành Quản trị nhân lực tại Đánh bài online ” tổ chức tháng 10/2012
+ Hội thảo chuyên gia “Cơ sở lý luận và thực tiễn mở ngành đào tạo khoa học tổ chức tại Đánh bài online đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước” tổ chức tháng 3/2013
+ Hội thảo khoa học cấp Trường: “Xây dựng chuẩn đầu ra cho các bậc học ngành Quản trị nhân lực” tổ chức tháng 3/2013
- Đề tài nghiên cứu khoa học: Khoa hiện có 01 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đã được nghiệm thu, và 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đang được triển khai thực hiện
- Tổng số giờ nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong Khoa luôn đạt và vượt so với định mức. Năm 2013, tổng số giờ nghiên cứu khoa học của khoa là 3028 giờ, vượt 2528 giờ so với số giờ chuẩn.
3. Các hoạt động khác
- Câu lạc bộ Nhà quản trị nhân lực dưới sự quản lý trực tiếp của Khoa đã và đang hoạt động sôi nổi, tích cực như tổ chức các hoạt động ngoại khóa, chào đón tân sinh viên, các hoạt động thể thao, hiến máu nhân đạo… Câu lạc bộ đã hỗ trợ tích cực Nhà trường trong các kỳ thi tuyển sinh đại học, liên hệ với các tổ chức từ thiện và cung cấp cho các thi sinh bữa ăn trưa đầy ý nghĩa.
- Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực là một liên chi đoàn mạnh trong các phòng trào đoàn thể và luôn đạt được thành tích cao tại nhiều phong trào do Trường tổ chức, như:
+ Giải đặc biệt trong cuộc thi Sinh viên Nội Vụ tài năng và tri thức 2014;
+ Giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi cắm hoa theo chủ đề nhân ngày 8/3;
+ Giải nhì trong Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách cấp trường lần thứ 3 năm 2014…
- Về hoạt động an ninh quốc phòng: hàng năm các cán bộ tham gia và thực hiện nghiêm túc các khóa huấn luyện, tập huấn về dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy đảm bảo về số lượng và tiêu chuẩn theo yêu cầu.
Một số hình ảnh hoạt động của Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực:
Sinh viên Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực tham gia Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách cấp Trường năm 2104
 
Chương trình văn nghệ chào đón tân sinh viên năm 2013 của Khoa

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp
cử nhân cao đẳng năm 2014 Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực.

 

Tác giả: Cập nhật ngày 17/7/2019

  Ý kiến bạn đọc

Đánh bài online
Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay1,974
  • Tháng hiện tại107,209
  • Tổng lượt truy cập6,893,625
Cố vấn học tập
Nop san pham khoa hoc
Trung tâm Thông tin Thư viện
Cổng thông tin Sv.georgfilm.com
Thi truc tuyen
http://tongdai111.vn/
Phân hiệu tại Quảng Nam
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
Trung tâm Dịch vụ công
Tạp chí Khoa học Nội vụ
Phân hiệu tại Tp Hồ Chí Minh
Viện nghiên cứu và phát triển
Dang ky tin chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi