Đánh bài online Nền tảng tin cậy

Khoa Pháp luật hành chính

Thứ tư - 17/07/2019 05:00
- Trụ sở làm việc của Khoa: Phòng 301B, Đánh bài online –số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội- Điện thoại: (024) 3. 7532.864 - máy lẻ 119- Email: [email protected]

KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

-Trụ sở làm việc của Khoa: Phòng 301B, Đánh bài online –

số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội

-Điện thoại: (024) 3. 7532.864 - máy lẻ 119

-Email: [email protected]

 
 
 
 

I. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Khoa

- Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thu An

- Phó trưởng khoa: TS. Vũ Thị Thu Hằng

- Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Hoàn

2. Các bộ môn trực thuộc Khoa

- Tổ bộ môn Hành chính – Hiến pháp.

- Tổ bộ môn Dịch vụ pháp lý.

3. Danh sách giảng viên và viên chức thuộc Khoa

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức danh

Ghi chú

I/ Danh sách đội ngũ Giảng viên

1.

Nguyễn Bá Chiến

PGS.TS

Hiệu trưởng, GVCC

 

2.

Nguyễn Thu An

Tiến sĩ

Trưởng khoa, GVC

 

3.

Vũ Thị Thu Hằng

Tiến sĩ

Phó Trưởng khoa.GV

 

4.

Nguyễn Thị Hoàn

ThS, NCS

Phó Trưởng khoa, Q.Trưởng bộ môn Dịch vụ pháp lý, GV

 

5.

Trần Thị Lan Anh

Tiến sĩ

Q.Trưởng phòng Hợp tác quốc tế Trưởng bộ môn Hành chính – Hiến pháp, GV

 

6.

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Tiến sĩ

Phó trưởng Phòng QLĐT SĐH, GV

 

7.

Trần Thị Ngân Hà

Tiến sĩ

Phó trường Khoa Quản trị nguồn nhân lực, GV

 

8.

Nguyễn Tất Đạt

PGS.TS

Q.Trưởng khoa Tổ chức và xây dựng chính quyền, GVCC

 

9.

Phạm Thị Vân

Tiến sĩ

GVC, viên chức Phòng QLĐT ĐH

 

10.

Phạm Đình Kiên

ThS

Giảng viên

 

11.

Đoàn Thị Vượng

ThS

Giảng viên

 

12.

Nhâm Thuý Lan

ThS

Giảng viên

 

13.

Lưu Thị Thu Hương

ThS

Giảng viên

 

14.

Nguyễn Đức Thiện

ThS

Giảng viên

 

15.

Nguyễn Thị Hương

ThS

Giảng viên

 

16.

Hoàng Diệu Linh

ThS

Giáo viên

 

II/ Danh sách đội ngũ chuyên viên

 

1.

Ngô Văn Linh

ThS

Chuyên viên

 

2.

Lê Thị Lan Phương

CN

Chuyên viên

 

3.

Hoàng Thị Tú Oanh

ThS.NCS

Nghiên cứu viên

 

4. Các học phần Khoa đang giảng dạy

          a. Đại học:

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

1

SLF0001

Pháp luật đại cương

2

25

SLF1029

Xây dựng văn bản pháp luật

3

2

SLF0002

Môi trường và phát triển bền vững

2

26

SLF2001

Bảo hiểm xã hội

2

3

SLF0003

Lịch sử học thuyết chính trị - pháp lý

2

27

SLF2002

Pháp luật về chính quyền địa phương

2

4

SLF1001

Lý luận nhà nước và pháp luật

2

28

SLF2004

Công vụ - công chức

2

5

SLF1002

Luật Hiến pháp Việt Nam

2

29

SLF2005

Đạo đức công vụ

2

6

SLF1023

Luật Hành chính

2

30

SLF2007

Pháp luật về thi đua và khen thưởng

2

7

SLF1005

Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam

2

31

SLF2008

Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo

2

8

SLF1009

Luật Thương mại

2

32

SLF2009

Luật Hành chính so sánh

2

9

SLF1010

Luật Lao động

2

33

SLF2010

Luật Tố tụng hành chính

2

10

SLF1011

Luật Đất đai

2

34

SLF2011

Pháp luật về phòng, chống tham nhũng

2

11

SLF1012

Luật Tố tụng hình sự

2

35

SLF2012

Pháp luật về bình đẳng giới

2

12

SLF1013

Luật Tố tụng dân sự

2

36

SLF2013

Chuyên đề cập nhật

2

13

SLF1014

Luật Hôn nhân và gia đình

2

37

SLF2014

Những vấn đề lý luận hiện đại về Nhà nước và pháp luật

3

14

SLF1015

Luật Tài chính

2

38

SLF2015

Lý luận và pháp luật về quyền con người

2

15

SLF1016

Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới

2

39

SLF2017

Công chứng, chứng thực

2

16

SLF1017

Luật Hiến pháp nước ngoài

2

40

SLF2018

Quản lý hộ tịch

2

17

SLF1018

Luật Quốc tế

2

41

SLF2019

Pháp luật thuế

2

18

SLF1021

Luật Thương mại quốc tế

2

42

SLF2020

Pháp luật về an sinh xã hội

2

19

SLF1022

Tư pháp quốc tế

2

43

SLF2022

Pháp luật về du lịch

2

20

SLF1024

Tổ chức bộ máy nhà nước

2

44

SLF2021

Pháp luật về truyền thông

2

21

SLF1025

Luật nhân quyền quốc tế

2

45

SLF2023

Pháp luật về doanh nghiệp

2

22

SLF1026

Pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ

2

46

SLF3001

Thực tập tốt nghiệp - Luật học

5

23

SLF1027

Luật Dân sự

3

47

SLF3002

Khóa luận ngành nghề - Luật học

5

24

SLF1028

Luật Hình sự

3

48

SLF3003

Kiến tập ngành nghề - Luật học

2

              b. Sau đại học:

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

1

CSTC507

Pháp luật hành chính Việt Nam

2

4

CNTC508

Xây dựng văn bản pháp luật

2

2

CSBB503

Pháp luật trong quản lý công

2

5

CNTC510

Đạo đức công vụ trong chính sách công

2

3

CSBB504

Pháp luật trong chính sách công

2

6

CNTC514

Phòng, chống tham nhũng trong khu vực công

2

II. Giới thiệu Khoa Pháp luật hành chính

Khoa Pháp luật hành chính (tiền thân là Khoa Nhà nước và pháp luật) được thành lập theo Quyết định số 21/QĐ-ĐHNV ngày 22/4/2012 của Hiệu trưởng Đánh bài online . Khoa có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Vị trí và chức năng

Khoa Pháp luật hành chính là đơn vị chuyên môn thuộc Đánh bài online , có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo trình độ đại học, sau đại học; tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với chuyên môn của Khoa; thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế; khoa học và công nghệ phù hợp với mục tiêu, phương hướng phát triển của Trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Tổ chức các hoạt động đào tạo:

1.1. Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc mở ngành, chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao;

1.2. Tham gia tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá kết quả đào tạo gắn với chức năng nhiệm vụ của Khoa và theo nhu cầu xã hội;

1.3. Chủ trì tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo được phê duyệt;

1.4. Phát triển chương trình đào tạo; tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo với hình thức và phương pháp đào tạo hợp lý.

2. Tham gia với đơn vị chức năng tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định.

3. Biên soạn ngân hàng câu hỏi, đề thi; chấm thi kết thúc học phần; quản lý và chuyển giao bảng điểm kiểm tra bộ phận của người học đến các đơn vị liên quan theo quy định.

4. Thực hiện qui trình cấp chứng chỉ học phần, chứng chỉ cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

5. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, sách và tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu gắn với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

6. Quản lý viên chức và tham gia xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc Khoa; chủ động đề xuất điều chỉnh, thay đổi cơ cấu nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của Khoa.

7. Phối hợp với đơn vị chức năng trong việc quản lý người học thuộc Khoa.

8. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức, người lao động và người học; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà trường đối với ngành, lĩnh vực thuộc chuyên môn của Khoa.

9. Chủ trì hoặc tham gia cung ứng dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội phù hợp với ngành đào tạo thuộc Khoa và theo phân công Hiệu trưởng.

10. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

11. Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

12. Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Khoa. Tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định.

13. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.

 

14. Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.

15. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng về hoạt động của Khoa.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Cơ cấu tổ chức

a) Trưởng Khoa và các Phó Trưởng khoa.

b) Hội đồng Khoa.

c) Các Bộ môn thuộc Khoa.

d) Văn phòng Khoa.

2. Chế độ làm việc

2.1. Trưởng khoa

a) Trưởng khoa có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Khoa được quy định tại Điều 2 của Quy định này, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Khoa.

b) Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Khoa, Trưởng khoa đề xuất Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ, bộ phận thuộc Khoa.

c) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Trưởng khoa điều hành công tác, giải quyết công việc của Khoa.

2.2. Phó Trưởng khoa

a) Phó Trưởng khoa giúp Trưởng khoa thực hiện nhiệm vụ do Trưởng khoa phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.

b) Khi được Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Trưởng khoa trong thời gian Trưởng khoa vắng mặt, Phó Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Trưởng khoa ủy quyền.

2.3. Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa

Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bộ môn.

2.4. Viên chức và người lao động

Viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng khoa phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.5. Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

4. Các ngành đào tạo:

- Ngành Luật (trình độ đại học).

- Chuyên ngành Thanh tra thuộc ngành Luật (trình độ đại học).

III. Những thành tích nổi bật của Khoa Pháp luật hành chính

Từ khi thành lập đến nay, Khoa Pháp luật hành chính có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

1.Về hoạt động giảng dạy

- Hoạt động xây dựng khung chương trình đào tạo: Khoa đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện khung chương trình đào tạo theo quy định. Từ khi thành lập đến nay, Khoa đã tham gia xây dựng 10 khung chương trình chuyên ngành cho các bậc đào tạo đại học, cao đẳng, liên thông, trung cấp, nghề hệ chính quy và không chính quy.

- Hoạt động xây dựng tài liệu phục vụ công tác giảng dạy không ngừng được nâng cao. Hiện có hơn 85% các học phần do Khoa phụ trách đã có tài liệu chính thức phục vụ công tác giảng dạy.

- Hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên: 100% đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn đúng chuyên ngành đào tạo 100% đội ngũ giảng viên chuyên ngành của Khoa có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ.

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường, Khoa Pháp luật hành chính trong những năm qua luôn chú trọng hai nhiệm vụ: giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Giảng viên Khoa đã tích cực tham gia các hội thảo khoa học và đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, cụ thể như sau:

- Trực tiếp và phối hợp triển khai nhiều Hội thảo khoa học trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

- Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học về chuyên môn:

+ Đề tài cấp Bộ “Tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa 12 và phương hướng đổi mới tổ chức hoạt động Quốc hội khóa 13”

+ Đề tài cấp Bộ "Phản biện xã hội, vai trò của phản biện xã hội trong hoạt động lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước”;

+ Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực của ngành Nội vụ”.

 

3. Công tác đoàn thể xã hội

3.1. Công tác Đảng

- 100% đảng viên thuộc chi bộ luôn chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3.2. Công tác Đoàn thể

Bên cạnh việc học tập, nghiên cứu, giảng viên và sinh viên Khoa Pháp luật hành chính đã tích cực tham gia các phong trào đoàn thể do Nhà trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát động về các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội.

Các thành tích đã đạt được:

- Giải Nhất liên chi Cuộc thi Xếp sách;

- Giải Nhì Cuộc thi Sinh viên thanh lịch;

- Giải Nhì cuộc thi thể thao nội dung bóng chuyền;

- Giải Nhì Cuộc thi tìm hiểu Ngày pháp luật Việt Nam do Nhà trường tổ chức…

Giảng viên, viên chức và sinh viên khoa Pháp luật hành chính

 

 
Một số hình ảnh của viên chức, sinh viên Khoa Pháp luật hành chính tham gia các hoạt động chuyên môn, phong trào do Khoa và do Nhà trường tổ chức

Tác giả: Cập nhật ngày 17/7/2019

  Ý kiến bạn đọc

Đánh bài online
Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay4,927
  • Tháng hiện tại63,758
  • Tổng lượt truy cập6,850,174
Cố vấn học tập
Nop san pham khoa hoc
Trung tâm Thông tin Thư viện
Cổng thông tin Sv.georgfilm.com
Thi truc tuyen
http://tongdai111.vn/
Phân hiệu tại Quảng Nam
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
Trung tâm Dịch vụ công
Tạp chí Khoa học Nội vụ
Phân hiệu tại Tp Hồ Chí Minh
Viện nghiên cứu và phát triển
Dang ky tin chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi