Đánh bài online Nền tảng tin cậy

Khoa Hành chính học

Thứ tư - 17/07/2019 05:15
- Trụ sở làm việc: Phòng 301 tầng 3 nhà C, Đánh bài online ,
số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.
- Điện thoại: (024)3. 7532.864 - máy lẻ 218.
- Email: [email protected]
 
 
 I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Hành chính học
1. Lãnh đạo Khoa
- Trưởng khoa:                     TS. Đỗ Thị Thanh Nga
- Phó Trưởng khoa:             TS. Bùi Thị Ngọc Hiền
- Phó Trưởng khoa:                  ThS. Trương Quốc Việt

2. Các bộ môn trực thuộc Khoa
- Tổ bộ môn: Lý luận và Nghiệp vụ Hành chính.
- Tổ bộ môn: Quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực.
3. Các học phần Khoa đang giảng dạy
3.1. Các học phần thuộc Tổ bộ môn Lý luận và nghiệp vụ hành chính
STT Tên Tiếng Việt Tên Tiếng Anh
1 Lý luận hành chính nhà nước Theory of State Administration
2 Hành chính học đại cương General Theory of Administration
3 Hành chính công Public Administration
4 Lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam The Vietnamese Administration’s History
5 Hoạch định chính sách Policy Formulation
6 Quản lý công Public Management
7 Phân tích chính sách Policy Analysis
8 Lịch sử và tổ chức các cơ quan nhà nước History and Organization of State Agency
9 Quản lý học đại cương General Theory of Management
10 Thủ tục hành chính Administrative Procedure
11 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Organization of the State’s Administrative Agencies
12 Tiếng Việt thực hành Vietnamese Application
13 Nhân sự hành chính nhà nước State Human Resource Administration
14 Kỹ thuật điều hành công sở Executive State's Agency Skills
15 Công tác bầu cử Election Activity
16 Dịch vụ hành chính công Public Administration Service
17 Kiến tập ngành nghề Occupational Observation
18 Thực tập tốt nghiệp Internship for Graduation
19 Hành chính văn phòng trong Cơ quan nhà nước Office Administration in the State Agencies
20 Hoạch định và phân tích chính sách Policy Analysis and Planning

3.2. Các học phần thuộc Tổ bộ môn Quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực:
TT Tên Tiếng Việt Tên Tiếng Anh Ghi chú
1 QLNN về xã hội State Management of Society Hệ Trung cấp
2 QLNN về hành chính - tư pháp
 
State Management of Judicial Administration Hệ Trung cấp
3 QLNN về kinh tế State Management of Economy Hệ Trung cấp
4 QLNN về tài chính công
 
State Management of Public Finance Hệ Cao đẳng
5 QLNN về tài nguyên - môi trường State Management of Natural Resources – Environment Hệ Cao đẳng
6 QLNN về an ninh - quốc phòng State Management of Security – Defense Hệ Cao đẳng
7 QLNN về xã hội 1 State Management of Society 1 Hệ Cao đẳng
8 QLNN về xã hội 2 State Management of Society 2 Hệ Cao đẳng
9 QLNN về văn hóa - giáo dục - y tế State Management of Culture - Education – Healthcare Hệ Đại học
10 QLNN về tôn giáo và dân tộc
 
State Management of Religion and Ethnicity Hệ Đại học
11 QLNN về an ninh - quốc phòng State Management of Security – Defense Hệ Đại học
12 QLNN về tài nguyên và môi trường State Management of Natural Resources – Environment Hệ Đại học
13 QLNN về đô thị
 
State Management of the Municipality Hệ Đại học
14 QLNN về nông nghiệp và nông thôn State Management of Agriculture and Rural Area Hệ Đại học
15 QLNN về hành chính tư pháp State Management of Judicial Administration Hệ Đại học
16 Quản lý địa giới hành chính
 
Management of the Administrative Boundary Hệ Đại học
17 QLNN về kinh tế State Management of Economy Hệ Đại học
18 QLNN về tài chính công State Management of Public Finance Hệ Đại học
19 Quản lý tài chính công Public Finance Management Hệ Đại học
20 Quản lý nhà nước State Management Hệ Đại học

II.Danh sách cán bộ, viên chức Khoa Hành chính học
STT Họ và tên Chức vụ
1 TS. Đỗ Thị Thanh Nga Trưởng khoa/ Giảng viên chính
2 TS. Bùi Thị Ngọc Hiền Phó Trưởng khoa
3 Ths. Trương Quốc Việt Phó Trưởng khoa
4 ThS. Lê Thị Lý Phó Tổ trưởng Bộ môn Quản lý Nhà nước về ngành,lĩnh vực
5 TS. Hà Văn Hòa Phó Tổ trưởng Bộ môn Lý luận và Nghiệp vụ Hành chính
6 ThS. Nguyễn Văn Phong Giảng viên
7 ThS. Trần Thu Trang Giảng viên
8 ThS. Hoàng Thị Thúy Vân Giảng viên
9 ThS. Giang Thị Ngọc Giảng viên
10 ThS.Phùng Thị Thanh Loan Giảng viên
11 ThS. Tô Trọng Mạnh Giảng viên
12 ThS. Trần Kim Anh Giảng viên
13 ThS. Trịnh Thị Thùy Anh Giảng viên
14 ThS. Phạm Thị Tuyết Mai Giảng viên
15 ThS. Trần Thị Hoàng Anh Giảng viên
16 ThS. Lê Sơn Tùng Giảng viên
17 ThS. Nguyễn Thị Hải Hà Giáo vụ
18 CN. Nguyễn Đức Dũng Giáo vụ
19 ThS Nguyễn Thùy Duyên Giáo vụ
III. Giới thiệu Khoa Hành chính học
          Khoa Hành chính học được thành lập theo Quyết định số212/QĐ-ĐHNV ngày 24/4/2012 của Hiệu trưởng Đánh bài online . Khoa có vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1.Vị trí và chức năng
Khoa Hành chính học là đơn vị chuyên môn thuộc Đánh bài online , có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo trình độ đại học, sau đại học; tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với chuyên môn của Khoa; thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế; khoa học và công nghệ phù hợp với mục tiêu, phương hướng phát triển của Trường.  
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
      1.Tổ chức các hoạt động đào tạo:
     1.1. Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc mở ngành, chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao;
     1.2. Tham gia tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá kết quả đào tạo gắn với chức năng nhiệm vụ của Khoa và theo nhu cầu xã hội;
      1.3. Chủ trì tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo được phê duyệt;
     1.4. Phát triển chương trình đào tạo; tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo với hình thức và phương pháp đào tạo hợp lý.
      2. Tham gia với đơn vị chức năng tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định.
      3. Biên soạn ngân hàng câu hỏi, đề thi; chấm thi kết thúc học phần; quản lý và chuyển giao bảng điểm kiểm tra bộ phận của người học đến các đơn vị liên quan theo quy định.
      4. Thực hiện qui trình cấp chứng chỉ học phần, chứng chỉ cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.       5. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, sách và tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu gắn với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.
      6. Quản lý viên chức và tham gia xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc Khoa; chủ động đề xuất điều chỉnh, thay đổi cơ cấu nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của Khoa.
       7. Phối hợp với đơn vị chức năng trong việc quản lý người học thuộc Khoa.
      8. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức, người lao động và người học; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà trường đối với ngành, lĩnh vực thuộc chuyên môn của Khoa.
       9. Chủ trì hoặc tham gia cung ứng dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội phù hợp với ngành đào tạo thuộc Khoa và theo phân công Hiệu trưởng.
      10. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
       11. Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
      12. Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Khoa. Tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định.
      13. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.
      14. Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.
      15. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng về hoạt động của Khoa.
      16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc          
1. Cơ cấu tổ chức

a) Trưởng Khoa và các Phó Trưởng khoa.
          b) Hội đồng Khoa.
          c) Các Bộ môn thuộc Khoa.
          d) Văn phòng Khoa.
2. Chế độ làm việc
2.1. Trưởng khoa
a) Trưởng khoa có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Khoa được quy định tại Điều 2 của Quy định này, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Khoa.
b) Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Khoa, Trưởng khoa đề xuất Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ, bộ phận thuộc Khoa.
c) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Trưởng khoa điều hành công tác, giải quyết công việc của Khoa.
2.2. Phó Trưởng khoa
a) Phó Trưởng khoa giúp Trưởng khoa thực hiện nhiệm vụ do Trưởng khoa phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.
b) Khi được Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Trưởng khoa trong thời gian Trưởng khoa vắng mặt, Phó Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Trưởng khoa ủy quyền.
2.3. Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa
Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bộ môn.
2.4. Viên chức và người lao động
Viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng khoa phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.
2.5. Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
4. Ngành đào tạo          

 -
IV. Những thành tích nổi bật của Khoa Hành chính học
1. Về giảng dạy và nghiên cứu khoa học:- Nghiên cứu khoa học của giảng viên:
Các giảng viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và viết bài cho các tạp chí khoa học chuyên ngành, hội thảo chuyên môn. Các giảng viên trong khoa đã bảo vệ thành công 03 đề tài khoa học cấp Trường. Hàng năm có 4- 6 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành: Tổ chức nhà nước, Quản lý nhà nước, Khoa học xã hội, và nhiều bài đăng trong kỷ yếu khoa học.
- Nghiên cứu khoa học của sinh viên:
Hàng năm, sinh viên tích cực nghiên cứu khoa học dưới sự định hướng của giảng viên trong Khoa. Sinh viên trong khoa đã bảo vệ thành công 03 đề tài khoa học loại tốt.
2. Tham gia các hoạt động đoàn thể:Sinh viên Khoa Hành chính học tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội do Đoàn trường và Nhà trường tổ chức. Liên chi Đoàn Khoa đạt 02 giải nhì Hội thi tuyên chuyền sách năm 2014, 2013; tham gia và đạt giải nhì cuộc thi “Sinh viên Nội vụ tài năng và tri thức”năm 2014; giải ba Nữ sinh thanh lịch năm 2011, Giải ba bóng đá, bóng chuyền;….
Một số hình ảnh hoạt động của Khoa Hành chính học:


 
(Chương trình Chào Tân sinh viên của Khoa Hành chính học năm 2014)

(Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cử nhân cao đẳng năm 2014 - Khoa Hành chính học)

 
(Sinh viên Khoa Hành chính học tham gia và giành giải nhì tại “Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách” cấp trường năm 2014)

 
(Sinh viên Khoa Hành chính học tham gia và đạt giải nhì
cuộc thi “Sinh viên Nội vụ tài năng và tri thức”năm 2014)
(Giảng viên và sinh viên Khoa Hành chính học khóa 2012-2014)

Tác giả: Cập nhật ngày 17/7/2019

  Ý kiến bạn đọc

Đánh bài online
Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay2,564
  • Tháng hiện tại89,135
  • Tổng lượt truy cập6,875,551
Cố vấn học tập
Nop san pham khoa hoc
Trung tâm Thông tin Thư viện
Cổng thông tin Sv.georgfilm.com
Thi truc tuyen
http://tongdai111.vn/
Phân hiệu tại Quảng Nam
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
Trung tâm Dịch vụ công
Tạp chí Khoa học Nội vụ
Phân hiệu tại Tp Hồ Chí Minh
Viện nghiên cứu và phát triển
Dang ky tin chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi