Đánh bài online Nền tảng tin cậy

Khoa Văn thư Lưu trữ

Thứ tư - 17/07/2019 05:23
- Trụ sở làm việc của Khoa: Phòng A401, 402, 403 Đánh bài online
số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nộ
- Điện thoại: (024) 3. 7532.864 - máy lẻ 217
- Email: [email protected]; [email protected]
 
I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Văn thư lưu trữ
1. Lãnh đạo khoa:
          - Q. Trưởng khoa:          Ths. TrầnThị Loan
          -Phó trưởng khoa:          Ths. Trần Việt Hà
          -Phó trưởng khoa:          Ths. Nguyễn Ngọc Linh
2. Các bộ môn trực thuộc Khoa
- Bộ môn Văn thư
- Bộ môn Lưu trữ
3. Danh sách cán bộ, viên chức của Khoa

 
STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
I. Lãnh đạo Khoa
1. Ths. Trần Thị Loan Q. trưởng khoa 0912.305.606 [email protected]
2. Ths. Trần Việt Hà Phó trưởng khoa 0947592888 [email protected]
3 Ths. Nguyễn Ngọc Linh Phó trưởng khoa 0912787778 [email protected]
II. Bộ môn Lưu trữ
1. Ths. Trịnh T. Kim Oanh Phó Trưởng bộ môn/ Phụ trách môn 0988.903.670 [email protected]
2 TS. Đoàn Thị Hòa Giảng viên 0989.735.460 [email protected]
3. Ths. Trần Thị Loan Giảng viên chính 0912.305.606 [email protected]
4. TS. Chu Thị Hậu Giảng viên chính 0912.524.941 [email protected]
5. Ths. Trần Văn Quang Giảng viên 0986.922.415 [email protected]
6. Ths. Phạm T. Hồng Quyên Giảng viên 0936.338.833 [email protected]
III. Bộ môn Văn thư
1. Ths. Trần Việt Hà Phó Trưởng bộ môn 0947.592.888 [email protected]
2. TS. Chu Thị Hậu Giảng viên chính 0912.524.941 [email protected]
3. Ths. Trịnh Thị Năm Giảng viên 0914.989.688 [email protected]
4. Ths. Ngô T. Kiều Oanh Giảng viên 0988.903.670 [email protected]
5. Ths. Phạm Thị Hạnh Giảng viên 0912.656.326 [email protected]
6. Ths. Phạm T. Hồng Quyên Giảng viên 0936.338.833 [email protected]
7 Ths. Nguyễn Thị Hồng Giảng viên 0916511525 [email protected]
IV. Hành chính – giáo vụ
1. Phạm Kiều Hoa Giáo vụ 0917.515.916 [email protected]
2. Phan Minh Tân Giáo vụ 093.444.6904
090.345.9932

 
[email protected]


4. Các học phần Khoa đang giảng dạy
Các học phần Văn thư:
-Nhập môn công tác Văn thư;
-Quản lý và giải quyết văn bản;
-Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản; -Lịch sử văn bản và công tác Văn thư Việt nam;
-Công tác văn thư- lưu trữ trong doah nghiệp;
-Công tác văn thư- lưu trữ trong các cơ quan tổ chức Đảng và các tổ chức Chính trị xã hội;
-Tiêu chuẩn hóa và tổ chức lao động khoa học trong công tác văn thư lưu trữ;
-Công tác văn thư- Lưu trữ trong các đơn vị sự nghiệp;
-Ứng dụng tin học trong công tác văn thư- Lưu trữ.
Các học phần Lưu trữ:
-Lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan;
-Nhập môn lưu trữ học;
-Tổ chức tài liệu phông lưu trữ quốc gia Việt Nam;
-Xác định giá trị tài liệu và thu thập bổ sung tài liêu vào lưu trữ Quốc gia;
-Chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ;
-Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ;
-Lịch sử lưu trữ Việt Nam;
-Lịch sử lưu trữ thế giới;
-Lịch sử Lưu trữ Việt Nam;
-Pháp luật Lưu trữ Việt Nam.

II. Giới thiệu Khoa Văn thư lưu trữ
1. Vị trí và chức năng Khoa Văn thư – Lưu trữ là đơn vị chuyên môn thuộc Đánh bài online , có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo trình độ đại học, sau đại học; tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với chuyên môn của Khoa; thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế; khoa học và công nghệ phù hợp với mục tiêu, phương hướng phát triển của Trường.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1.Tổ chức các hoạt động đào tạo:
              1.1. Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc mở ngành, chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao;
              1.2. Tham gia tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá kết quả đào tạo gắn với chức năng nhiệm vụ của Khoa và theo nhu cầu xã hội;
                1.3. Chủ trì tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo được phê duyệt;
             1.4. Phát triển chương trình đào tạo; tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo với hình thức và phương pháp đào tạo hợp lý.
          2. Tham gia với đơn vị chức năng tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định.
          3. Biên soạn ngân hàng câu hỏi, đề thi; chấm thi kết thúc học phần; quản lý và chuyển giao bảng điểm kiểm tra bộ phận của người học đến các đơn vị liên quan theo quy định.
4. Thực hiện qui trình cấp chứng chỉ học phần, chứng chỉ cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.
          5. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, sách và tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu gắn với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.
         6. Quản lý viên chức và tham gia xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc Khoa; chủ động đề xuất điều chỉnh, thay đổi cơ cấu nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của Khoa.
          7. Phối hợp với đơn vị chức năng trong việc quản lý người học thuộc Khoa.
         8. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức, người lao động và người học; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà trường đối với ngành, lĩnh vực thuộc chuyên môn của Khoa.
         9. Chủ trì hoặc tham gia cung ứng dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội phù hợp với ngành đào tạo thuộc Khoa và theo phân công Hiệu trưởng.
         10. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
          11. Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
12. Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Khoa. Tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định.
13. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.
14. Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.
15. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng về hoạt động của Khoa.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc          1. Cơ cấu tổ chức
a) Trưởng Khoa và các Phó Trưởng khoa.
          b) Hội đồng Khoa.
          c) Các Bộ môn thuộc Khoa.
          d) Văn phòng Khoa.
         2. Chế độ làm việc 2.1. Trưởng khoa
a) Trưởng khoa có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Khoa được quy định tại Điều 2 của Quy định này, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Khoa.
b) Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Khoa, Trưởng khoa đề xuất Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ, bộ phận thuộc Khoa.
c) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Trưởng khoa điều hành công tác, giải quyết công việc của Khoa.
2.2. Phó Trưởng khoa
a) Phó Trưởng khoa giúp Trưởng khoa thực hiện nhiệm vụ do Trưởng khoa phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.
b) Khi được Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Trưởng khoa trong thời gian Trưởng khoa vắng mặt, Phó Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Trưởng khoa ủy quyền.
2.3. Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa
Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bộ môn.
2.4. Viên chức và người lao động
Viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng khoa phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.
2.5. Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
4. Ngành đào tạo
          Khoa Văn thư – Lưu trữ hiện có 03chuyên ngành đào tạo:
-Ngành Lưu trữ học
         
         
-Ngành Văn thư - Lưu trữ
         
         
-Ngành Hành chính văn thư
           
          

III. Những thành tích nổi bật của Khoa Văn thư lưu trữ
1. Hoạt động giảng dạy
Nhận thức được vị trí, vai trò của Khoa đối với sản phẩm đào tạo chính của Trường là Văn thư – Lưu trữ, nên từng cán bộ, giảng viên trong Khoa đã tích cực thực hiện công tác giảng dạy cũng như hoạt động chuyên môn, trao đổi học thuật. Cuối năm, hầu hết các cán bộ, giảng viên trong khoa đều đạt danh hiệu Lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, TS Chu Thị Hậu nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Nội Vụ tặng bằng khen. Từ năm 2005 đến nay, các giảng viên trong khoa đều tích cực tham gia hội giảng thi giáo viên giỏi của Trường và đều đạt thành tích cao.
2. Nghiên cứu khoa học
Các giảng viên trong Khoa có các bài viết, bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành: Tạp chí Văn thư - Lưu trữ Việt Nam, Tạp chí Quản lý nhà nước, có nhiều bài báo đăng trên kỷ yếu các hội thảo khoa học cấp Trường như: Hội thảo Đổi mới phương pháp giảng dạy (2009); Đào tạo nguồn nhân lực Thư ký đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp trong thời kì hội nhập (2009); Hội nghị Đánh giá và Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng (2009); Hội thảo Đổi mới Quản lý Giáo dục Đại học giai đoạn 2010- 2012 (2010). Bên cạnh đó, nhiều giảng viên còn tham gia viết bài và tham gia các hội thảo khoa học quốc tế.
Các giảng viên, giáo viên trong khoa tích cực tham gia nghiên cứu các đề tài Khoa học cấp Bộ như đề tài: Xây dựng Khung phân loại tài liệu các Trường Cao đẳng TW do TS.Chu Thị Hậu làm chủ nhiệm, các giảng viên trong khoa tham gia nghiên cứu, năm 2009; đề tài cấp Trường do ThS. Trần Thị Loan làm chủ nhiệm, TS. Chu Thị Hậu là thành viên nghiên cứu: Xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, năm 2008
Tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp Trường năm 2010 với chủ đề Lập hồ sơ hiện hành - Lý luận, thực tiễn và những vấn đề đặt ra ; hội thảo cấp quốc gia ‘Quản lý tài liệu điện tử và Lưu trữ điện tử - Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế’ (2012) ; tọa đàm về Chương trình đào tạo ngành Lưu trữ học (6/2014)
Một số hình ảnh hoạt động của Khoa Văn thư lưu trữ
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy
 
Các đại biểu dự Hội thảo khoa học cấp Trường "Lập hồ sơ hiện hành - Lỹ luận, thực tiễn và những vấn đề đặt ra" năm 2010
Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2013
 
 
TS. Chu Thị Hậu - Nguyên Trưởng Khoa Văn thư lưu trữ (giữa) trong lễ Nghiệm thu đề tài cấp Bộ

Tác giả: Cập nhật ngày 17/7/2019

  Ý kiến bạn đọc

Đánh bài online
Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay4,927
  • Tháng hiện tại63,765
  • Tổng lượt truy cập6,850,181
Cố vấn học tập
Nop san pham khoa hoc
Trung tâm Thông tin Thư viện
Cổng thông tin Sv.georgfilm.com
Thi truc tuyen
http://tongdai111.vn/
Phân hiệu tại Quảng Nam
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
Trung tâm Dịch vụ công
Tạp chí Khoa học Nội vụ
Phân hiệu tại Tp Hồ Chí Minh
Viện nghiên cứu và phát triển
Dang ky tin chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi