Đánh bài online Nền tảng tin cậy

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

Thứ tư - 17/07/2019 22:52
- Trụ sở làm việc: Tầng 2 & 3 nhà D và các phòng A302, A303 Đánh bài online , số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội- Bộ phận Tin học: Giáo vụ: 228; Quản trị thông tin: (024) 32191664; (04)32191663; Email: [email protected] Bộ phận Ngoại ngữ: Điện thoại: (024) 37 532 864 - máy lẻ 219; Email: [email protected]
Bộ phận Tin học
 
Bộ phận Ngoại ngữ

 
 
I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Trung tâm Tin học - Ngoại Ngữ
 Lãnh đạo bộ phận Tin học
       - Phó giám đốc phụ trách:                     TS. Nguyễn Thị Thúy Hoa
       - Phó giám đốc:                                     ThS. Lê Thị Thu Hương  
 Lãnh đạo bộ phận Ngoại ngữ
       - Phó Giám đốc :                                    TS. Vũ Thị Yến Nga
  1. Các tổ, bộ môn trực thuộc Trung tâm
- Tổ Quản trị Hệ thống thông tin
- Bộ môn Tin học chuyên ngành
- Bộ môn Tin học đại cương
- Bộ môn Toán học ứng dụng
-  Bộ môn Tiếng Anh
- Bộ môn Ngoại ngữ khác

2. Danh sách cán bộ, viên chức          Bộ phận Tin Học
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
I. Lãnh đạo bộ phận
1 TS. Nguyễn Thị Thúy Hoa Phó GĐ Phụ trách 0989.641.110 [email protected]
2 Ths. Lê Thị Thu Hương Phó GĐ 0912.424.800 [email protected]
II. Giảng viên
1
 
Ths. Lương Việt Quân Phó trưởng bộ môn 0962.301.179 [email protected]
2
 
Ths. Nguyễn Thị Lan Phượng Giảng viên 0946.688.046 [email protected]
3
 
Ths. Hoàng Minh Ngọc Giảng viên 0977.831.322 [email protected]
4
 
Ths. Bùi Thị Thanh Giảng viên 0983.276.727 [email protected]
5
 
CN. Trần Ngọc Thái Sơn Giảng viên 0904.134.373 [email protected]
6
 
Ths. Trần Thế Vinh Giảng viên 0903.218.474 [email protected]
7
 
Ths. Mai Trung Đông Giảng viên 0904.563.386 [email protected]
8
 
Ths. Lê Minh Tuấn Giảng viên 0937.862.789 [email protected]
9
 
Ths. Đinh Thị Phượng Giảng viên 0987.218.859 [email protected]
10 Ths. Nguyễn Thu Huyền Giảng viên 0904.012.478 [email protected]
11 Ths. Phạm Đình Thoan Giảng viên 0971485975  
IV. Hành chính – Giáo vụ
1 CN. Trần Quốc Huy Chuyên viên 0975.597.296  
2 CN. Nguyễn Thị Trang Nguyên Chuyên viên 0915.114.229  
V. Tổ Quản trị Thông tin
1
 
Ths. Lê Hoàng Diệp Chuyên viên 0936.670.499 [email protected]
2
 
Ths. Hoàng Quốc Việt Chuyên viên 0936.366.681 [email protected]
3
 
Ths. Nguyễn Tùng Lâm Chuyên viên 0356.070.389  
4
 
Ths. Trần Hoàng Nam Chuyên viên
 
097.5940699

 
 
         Bộ phận Ngoại Ngữ
 
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
I. Lãnh đạo bộ phận
1 TS. Vũ Thị Yến Nga
 
Phó GĐ phụ trách bộ phận   [email protected]
II. Giảng viên
1 Ths.Lưu Thị Kim Quế Phó trưởng bộ môn TACB   [email protected]
2 Ths. Dương Thị Thuý Hằng Giảng viên
 
[email protected]
3 Ths.Nguyễn Thị Thanh Hải Giảng viên
 
[email protected]
4 TS. Đinh Thị Hương Giảng viên
 
[email protected]
5 Ths. Bùi Thị Phương Trang Giảng viên
 
[email protected]
6 Ths. Vũ Thị Thúy An
 
Giảng viên
 
  [email protected]
 
IV. Hành chính – giáo vụ
1 CN. Nguyễn Xuân Thịnh Giáo vụ   [email protected]
2 CN.Trịnh Thị Thu Hằng
 
Giáo vụ
 
[email protected]
3
 
Lê Thị Lan Anh
 
Giáo vụ
 

 

 
 
II. Giới thiệu Trung tâm Tin học

Lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm Tin học gắn liền với 42 năm truyền thông của Đánh bài online :
Ngày 25 tháng 4 năm 2002, Cục Lưu trữ Nhà nước ký Quyết định số 55/QĐ-LTNN thành lập Trung tâm Tin học, với nhiệm vụ được giao là đào tạo chuyên ngành Tin học Văn phòng bậc Trung cấp.
Đến năm 2005, Trường Trung cấp Văn thư Lưu trữ Trung ương I nâng cấp Thành trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ, Trung tâm Tin học  được thành lập lại theo Quyết định số 31/QĐ-CĐVTLT ngày 6 tháng 02 năm 2006 của Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ TWI với nhiệm vụ được giao thêm đạo tạo chuyên ngành Tin học bậc Cao đẳng.
Năm 2008, Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ TWI được đổi tên thành Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, Nhà trường đã thành lập Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ. Ngoài những chức năng, nhiệm vụ cụ thể do Hiệu trưởng giao, Trung tâm còn hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4/6/2007.
Ngày 24 tháng 4 năm 2012 Trung tâm Tin học được thành lập theo Quyết định 218/QĐ-BNV của Hiệu trưởng Đánh bài online trên cơ sở phân tách từ Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ trực thuộc trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, với chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện quá trình đào tạo chuyên sâu bậc Cao đẳng, Đại học đối với ngành Công nghệ thông tin và đào tạo Tin học cho các ngành trong toàn Trường.
Ngày 08 tháng 5 năm 2018 Trung tâm Tin học và Trung tâm Ngoại ngữ được sáp nhập theo Quyết định 803/QĐ-ĐHNV của Hiệu trưởng Đánh bài online thành Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ trực thuộc Đánh bài online .

1. Vị trí và chức năng
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ là đơn vị chuyên môn thuộc Đánh bài online , có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo trình độ đại học, sau đại học; tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với chuyên môn của Trung tâm; thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế; khoa học và công nghệ phù hợp với mục tiêu, phương hướng phát triển của Trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1.Tổ chức các hoạt động đào tạo:
         1.1. Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc mở ngành, chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao;
         1.2. Tham gia tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá kết quả đào tạo gắn với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm và theo nhu cầu xã hội;
           1.3. Chủ trì tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo được phê duyệt;
         1.4. Phát triển chương trình đào tạo; tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo với hình thức và phương pháp đào tạo hợp lý.
         2. Tham gia với đơn vị chức năng tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định.
         3. Biên soạn ngân hàng câu hỏi, đề thi; chấm thi kết thúc học phần; quản lý và chuyển giao bảng điểm kiểm tra bộ phận của người học đến các đơn vị liên quan theo quy định.
4. Thực hiện qui trình cấp chứng chỉ học phần, chứng chỉ cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
         5. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, sách và tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu gắn với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
         6. Quản lý viên chức và tham gia xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc Trung tâm; chủ động đề xuất điều chỉnh, thay đổi cơ cấu nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của Trung tâm.
         7. Phối hợp với đơn vị chức năng trong việc quản lí người học thuộc Trung tâm.
         8. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức, người lao động và người học; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà trường đối với ngành, lĩnh vực thuộc chuyên môn của Trung tâm.
         9. Chủ trì hoặc tham gia cung ứng dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội phù hợp với ngành đào tạo thuộc Trung tâm và theo phân công Hiệu trưởng.
         10. Tham gia cung ứng dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo thuộc Trung tâm; phối hợp thực hiện thu các loại phí dịch vụ trong phạm vi nhiệm vụ được giao; lập kế hoạch quản lý, sử dụng kinh phí và tổ chức thực hiện khi được Hiệu trưởng phê duyệt.
11. Quản trị công nghệ thông tin:
11.1. Xây dựng kế hoạch phát triển công nghệ thông tin của Trường và tổ chức thực hiện khi được Hiệu trưởng phê duyệt;
11.2. Xây dựng các quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Trường;
11.3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động quản trị hệ thống thông tin, đảm bảo an toàn thông tin, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị công nghệ của hệ thống máy chủ, đảm bảo vận hành tốt phục vụ công tác quản lý điều hành của Trường.
12. Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Trung tâm; tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định.
13. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị công nghệ thông tin, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.
14. Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.
15. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng về hoạt động của Trung tâm.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc
         1. Cơ cấu tổ chức
a) Giám đốc và các Phó Giám đốc.
          b) Hội đồng khoa học.
          c) Các Bộ môn thuộc Trung tâm.
          d) Văn phòng Trung tâm.
2. Chế độ làm việc
2.1. Giám đốc
a) Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm được quy định tại Điều 2 của Quy định này và chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động của Trung tâm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Trung tâm.
b) Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Trung tâm, Giám đốc đề xuất Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ, bộ phận thuộc Trung tâm.
c) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Giám đốc ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Giám đốc điều hành công tác, giải quyết công việc của Trung tâm.
2.2. Phó Giám đốc
a) Phó Giám đốc giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.
b) Khi được Giám đốc ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Giám đốc trong thời gian Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Giám đốc ủy quyền.
2.3. Tổ trưởng, Trưởng bộ phận thuộc Trung tâm
Tổ trưởng, Trưởng bộ phận thuộc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của tổ, bộ phận.
2.4. Viên chức và người lao động thuộc Trung tâm
Viên chức và người lao động của Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Giám đốc Trung tâm phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.
2.5. Giám đốc, Phó Giám đốc, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
 
  4. Ngành đào tạo
Trung tâm Tin học hiện đang đào tạo 01 chuyên ngành Hệ thống thông tin

 NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN
Bậc đào tạo: Đại học
4.1. Mục tiêu đào tạo
- Đào tạo trình độ đại học Hệ thống thông tin có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp. Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và kiến thức chuyên sâu về hệ thống thông tin. Có khả năng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực ngành nội vụ nói riêng. Tích lũy được kiến thức nền tảng trong lĩnh vực công nghệ thông tin để có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết những vấn đề đặc thù thuộc ngành Nội vụ như công tác quản lý văn bản, tài liệu lưu trữ, địa giới, hành chính, nguồn nhân lực,... cũng như giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong mọi lĩnh vực đời sống.
- Kiến thức được trang bị
+ Kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và kiến thức có sở ngành về công nghệ thông tin làm nền tảng cho việc nghiên cứu hệ thống thông tin.
          + Kiến thức chuyên ngành về hệ thống thông tin và nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, quản lý nhân lực, quản lý hành chính để xây dựng, quản lý hệ thông thông tin, đặc biệt hệ thống thông tin ngành nội vụ và phát triển ứng dụng hành chính điện tử, tích lũy được kiến thức nền tảng trong lĩnh vực công nghệ thông tin để có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
          - Kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo
         + Phân tích, đánh giá hiện trạng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng hệ thống thông tin nói chung và hệ thông thông tin ngành nội vụ nói riêng. Kỹ năng lập kế hoạch xây dựng, phát triển và quản trị hệ thống, đảm bảo an toàn thông tin. Kỹ năng quản lý dự án và lưu trữ hồ sơ, tài liệu, mã nguồn sản phẩm trong quá trình xây dựng, triển khai ứng dụng công nghê thông tin.

         + Tổng hợp phân tích và giải quyết vấn đề liên quan đến công việc chuyên môn. Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm hiệu quả. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và tiếp thu những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm tự nâng cao trình độ và thích nghi với sự phát triển của xã hội.

4.2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
 Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các công việc sau:
    - Chuyên viên công nghệ thông tin, chuyên viên phát triển - tích hợp hệ thống, chuyên viên quản trị mạng, quản trị hệ thống thông tin trong các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp.

    - Nghiên cứu viên về hệ thống thông tin ở các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược, chính sách phát triển chính phủ điện tử, xây dựng nền hành chính điện tử của Đảng và Nhà nước.

        - Làm công tác giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Hệ thống thông tin tại các cơ sở giáo dục.
III. Những thành tích nổi bật của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

    Bộ phận Tin học:

   Bộ phận Tin học là đơn vị có truyền thống đoàn kết nội bộ tốt, từ lãnh đạo đến các thành viên có tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện trong quá trình công tác, giảng dạy, học tập.
1. Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
Bộ phận Tin học là đơn vị có truyền thống đoàn kết, các thành viên trong Bộ phận luôn tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, trau dồi kỹ năng và phương pháp giảng dạy. Bộ phận đã chủ trì nghiên cứu nhiều đề tài các cấp; biên soạn giáo trình, tập bài giảng, đề cương môn học; sáng kiến kinh nghiệm và hướng dẫn sinh viên NCKH.
Từ khi thành lập đến nay, chuyên ngành Tin học ứng dụng do Bộ phận phụ trách đã đào tạo 6 khóa bậc Cao đẳng, 3 khóa Cao đẳng Liên thông và 6 khóa bậc Trung cấp. Quá trình khảo sát thực tế cho thấy sinh viên do Trung tâm đào tạo đã đáp ứng tốt các yêu cầu của những đơn vị tuyển dụng về đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp.
Năm 2017, Bộ phận Tin học chính thức đào tạo ngành Hệ thống thông tin bậc Đại học. Số lượng tuyển sinh năm đầu tiên của ngành là 160 em.
Ngoài ra, Bộ phận còn tổ chức bồi dưỡng chứng chỉ tin học cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cho cán bộ, giảng viên Nhà trường và các đối tượng khác đáp ứng nhu cầu của xã hội.

2. Các danh hiệu đạt được

         Với sự đoàn kết và nỗ lực của các thành viên, Bộ phận Tin học luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua, nhiều cá nhân của Bộ phận đã đạt các danh hiệu như: “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, “Giáo viên dạy giỏi” “Nghiên cứu khoa học xuất sắc”. Tập thể Bộ phận Tin học đã được trao tặng 02 bằng khen cấp Bộ, 02 Bằng khen cấp Đảng ủy khối cơ quan Trung ương và nhiều giấy khen của các cấp về NCKH, giảng dạy, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
   Bộ phận Ngoại ngữ:

1. Các kết quả đạt được trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học
Bộ phận Ngoại ngữ là đơn vị có truyền thống đoàn kết nội bộ tốt, từ lãnh đạo đến các thành viên có tinh thần trách nhiệm cao được thể hiện trong quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
a. Về giảng dạy
- Giảng dạy học phần Tiếng Anh cơ bản 1, Tiếng Anh cơ bản 2 và Tiếng Anh chuyên ngành cho 8 ngành đào tạo trình độ đại học và 10 ngành đào tạo trình độ cao đẳng của Nhà trường với tổng số 7000 giờ/năm (các lớp đều chia ca).
- Tổ chức và trực tiếp giảng các lớp Tiếng Anh tăng cường cho sinh viên Đánh bài online theo đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 và tham gia bồi dưỡng Ngoại ngữ cho viên chức Nhà trường và đào tạo theo nhu cầu của xã hội.
b. Về nghiên cứu khoa học
Từ năm 2011 đến năm 2015, Trung tâm đã thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường; hiện tại Trung tâm đang biên soạn giáo trình, tập bài giảng; xây dựng 10 đề cương chi tiết học phần Tiếng anh cơ bản và Tiếng Anh chuyên ngành; viết 05 bài báo khoa học, 17 báo cáo tham luận trên tạp chí chuyên ngành và hội nghị, hội thảo khoa học các cấp; kết hợp cùng khoa Hành chính học tổ chức tọa đàm khoa học: “ Đổi mới phương pháp dạy học Tiếng Anh”.
c. Các hoạt động khác
Bộ phận Ngoại ngữ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu ngoại khóa cho sinh viên nhằm tạo điều kiện để sinh viện được giao lưu học hỏi và nâng cao khả năng Ngoại ngữ như Chương trình Christmas hằng năm.
2. Các danh hiệu đạt được
- Kể từ ngày thành lập đến nay, Bộ phận Ngoại ngữ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều cá nhân đạt các Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, Danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi các cấp”, “Lao động tiên tiến”.
- Hàng năm, bộ phận Ngoại ngữ đều đạt Danh hiệu “Tập thể lao động Tiên tiến”.
- Được tặng 02 bằng khen cấp Bộ và 02 Bằng khen cấp Đảng ủy khối cơ quan Trung ương.
- Được tặng nhiều giấy khen của các cấp về nghiên cứu khoa học, dạy giỏi, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

IV. Chương trình đào tạo ( Áp dụng cho sinh viên khóa 2017) 


Một số hình ảnh hoạt động của Bộ phận Tin học:

 
Hội thảo khoa học “Vai trò của công nghệ thông tin trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và đào tạo tại Đánh bài online ”
 
 
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cử nhân cao đẳng năm 2014
 
Sinh viên tham gia Hội thi tuyên truyền sách năm 2014
 
Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016
 

Hội thảo khoa học: “Xác định chuẩn đầu ra về kỹ năng sử dụng CNTT cho sinh viên Đánh bài online ”

Tác giả: Cập nhật ngày 18/7/2019

Nguồn tin: Đánh bài online

  Ý kiến bạn đọc

Đánh bài online
Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay4,014
  • Tháng hiện tại101,833
  • Tổng lượt truy cập6,888,249
Cố vấn học tập
Nop san pham khoa hoc
Trung tâm Thông tin Thư viện
Cổng thông tin Sv.georgfilm.com
Thi truc tuyen
http://tongdai111.vn/
Phân hiệu tại Quảng Nam
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
Trung tâm Dịch vụ công
Tạp chí Khoa học Nội vụ
Phân hiệu tại Tp Hồ Chí Minh
Viện nghiên cứu và phát triển
Dang ky tin chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi