Đánh bài online Nền tảng tin cậy

Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ tư - 17/07/2019 22:31
- Trụ sở làm việc: Toà nhà H, Đánh bài online , số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.- Điện thoại: (024).37532864, máy lẻ 111- Email: [email protected] Thư viện điện tử: //113.190.240.60:8080/phamquangquyen
 
 

I.Danh sách cán bộ, viên chức Trung tâm Thông tin thư viện
TT Họ tên Chức danh Ghi chú
1 Phạm Quang Quyền Giám đốc TT  
2 Nguyễn Văn Thủy Phó Giám đốc, Tổ trưởng
Tổ Thông tin truyền thông
 
3 Nguyễn Đạt Tiến Phó Giám đốc  
4 Nguyễn Thị Hồng Nhung Tổ trưởng tổ
Thông tin dịch vụ
 
5 Vũ Hải Âu Thư viện viên  
6 Lê Quang Huy Thư viện viên  
7 Chu Thị Hằng Thư viện viên
 
8 Nguyễn Thị Luân Phục vụ  
9 Tạ Thị Kim Ngôn Giảng viên Biên tập nội dung Trang thông tin điện tử

II.Giới thiệu Trung tâm Thông tin thư viện
1.Vị trí và chức năng
Trung tâm Thông tin Thư viện là đơn vị chức năng thuộc Đánh bài online có chức năng thu thập, bảo quản, quản lý, cung cấp, phổ biến thông tin, tư liệu khoa học và hỗ trợ khai thác nguồn thông tin cho công chức, viên chức, người lao động và người học phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
         1. Xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động Thông tin - Thư viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
         2. Lập kế hoạch, xây dựng và phát triển bổ sung, sưu tập nguồn tài nguyên thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo; chuyển giao công nghệ của Trường. Thanh lọc tài liệu đảm bảo chất lượng nguồn thông tin theo quy định.
3. Thu nhận, bảo quản các tài liệu nội sinh; các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện và các tài liệu khác.
4. Tổ chức các hoạt động thông tin thư mục, giới thiệu sách mới và các hoạt động thông tin tư liệu khác; tổ chức in và phát hành các loại sách, giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo của Trường.
          5. Tổ chức hướng dẫn người đọc sử dụng thư viện; phối hợp với các đơn vị hướng dẫn thực hành nghiệp vụ cho sinh viên chuyên ngành thư viện.
         6. Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ thư viện theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, lưu trữ và phục vụ bạn đọc. Xây dựng hệ thống tra cứu, tìm và truy cập thông tin.
          7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ thư viện theo quy định.
         8. Thực hiện hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý, nghiệp vụ, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin với các Trung tâm Thông tin Thư viện thuộc các trường đại học trong và ngoài nước. Tham gia tổ chức Liên hiệp thư viện các trường đại học, Hiệp hội thông tin - thư viện Việt Nam và các Hiệp hội thư viện quốc tế.
         9. Chủ trì tổ chức ngày Hội đọc sách trong Nhà trường và tham gia dự thi ngày Hội đọc sách quốc gia.
10. Chủ trì xây dựng và triển khai áp dụng các hoạt động nghiệp vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ thống nhất hoạt động với tất cả các thư viện của các đơn vị trực thuộc Trường.
11. Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.
12. Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Trung tâm; tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định.
13. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng về hoạt động của Trung tâm.
14. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất, kho tài liệu, cơ sở hạ tầng được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc
1. Cơ cấu tổ chức
a) Giám đốc và các Phó Giám đốc.
b) Các Tổ, Bộ phận chuyên môn theo quy định.
2. Chế độ làm việc
2.1. Giám đốc
a) Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm được quy định tại Điều 2 của Quy định này và chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động của Trung tâm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Trung tâm.
b) Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Trung tâm, Giám đốc đề xuất Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ chức, bộ phận thuộc Trung tâm.
c) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Giám đốc ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Giám đốc điều hành công tác, giải quyết công việc của Trung tâm.
2.2. Phó Giám đốc
a) Phó Giám đốc giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.
b) Khi được Giám đốc ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Giám đốc trong thời gian Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Giám đốc ủy quyền.
2.3. Tổ trưởng, Trưởng bộ phận thuộc Trung tâm
Tổ trưởng, Trưởng bộ phận thuộc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của tổ, bộ phận.
2.4. Viên chức và người lao động
Viên chức và người lao động của Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Giám đốc Trung tâm phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.
2.5. Giám đốc, Phó Giám đốc, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

III.Những thành tích nổi bật của Trung tâm Thông tin Thư viện
         Từ khi trở thành Trung tâm Thông tin - Thư viện độc lập, cơ cấu tổ chức gồm có giám đốc và các phòng chức năng riêng. Trải qua quá trình phát triển lâu dài, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã ngày càng lớn mạnh cả về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực.
         Thư viện đã trải qua hơn 40 năm phát triển với từng giai đoạn gắn với lịch sử phát triển của Trường và những thăng trầm của đất nước. Thư viện là một đơn vị non trẻ nhưng có nhiều sức sống và tiềm năng phát triển trong tương lai. Từ một phòng đọc với cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ thiếu và ít, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo Nhà trường và với lòng yêu nghề sâu sắc, ý thức vươn lên mạnh mẽ, các cán bộ của Trung tâm Thông tin – Thư viện đã xây dựng lên một thư viện khang trang, hiện đại và là môi trường nghiên cứu, học tập lý tưởng của cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường.
Thư viện Nhà trường là nơi cung cấp nguồn học liệu quý giá như: Tài liệu giáo trình, báo, tạp chí, luận án, luận văn các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và sinh viên, các sản phẩm dịch vụ đa dạng phong phú như: Dịch vụ cung cấp tài liệu cấp 1, cấp 2 thông qua hệ thống các phòng phục vụ, mục lục tra cứu thủ công, hệ thống tra cứu hiện đại thân thiện, dịch vụ tìm tin trên internet,...nhằm thúc đẩy văn hóa đọc của thế hệ trẻ.
Với vai trò là cầu nối giữa thư viện và bạn đọc, các cán bộ của Trung tâm đã kết hợp với đội ngũ giảng viên của Nhà trường và các khoa ở các cơ sở giáo dục đào tạo cùng chuyên ngành nhằm thúc đẩy hoạt động của Trung tâm và nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường. Bên cạnh đó, cán bộ Trung tâm đã tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ và đi tham quan các thư viện ở các nước phát triển trên thế giới như: Pháp, Malaixia, Hà Lan,... nhằm học tập kinh nghiệm để áp dụng vào hoạt động của Trung tâm theo hướng hiện đại hóa phù hợp với xu thế của thế giới.
Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Nhà trường, sự ủng hộ, hỗ trợ của các phòng ban chức năng, và với sự nỗ lực, lòng yêu nghề, tận tâm phục vụ của tập thể cán bộ thư viện qua các thời kỳ, thư viện Trường Đại học Nội vụ ngày một lớn mạnh, không chỉ có cơ sở vật chất đồng bộ và hiện đại, cơ sở dữ liệu phong phú và có nguồn nhân lực dồi dào, phương thức phục vụ phong phú.
Với những đóng góp và thành tích trong hoạt động, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm 2011.
 
Một số hình ảnh của Trung tâm Thông tin thư viện:
Khuôn viên Trung tâm Thông tin – Thư viện


Phòng đọc Tạp chí của Trung tâm Thông tin – Thư viện

Trung tâm Thông tin – Thư viện tổ chức Hội nghị bạn đọc năm 2012

Ngày 30 tháng 9 năm 2014, Trung tâm Thông tin – Thư viện tổ chức giới thiệu dịch vụ Thông tin – Thư viện hiện đại của nhà Trường.

Trong quá trình lịch sử hình thành và phát triển, Trung tâm Thông tin – Thư viện Đánh bài online đã không ngừng nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp để phát triển, trong đó, từ những năm 2010 đến nay; Lãnh đạo Trung tâm Thông tin – Thư viện đã đặt ra mục tiêu và tìm kiếm giải pháp để xây dựng triển khai các hình thức phục vụ bạn đọc có hiệu quả, với những mục tiêu và hướng đi mạnh dạn cùng với phương châm để đặt ra mục tiêu phấn đấu, đó là: “Các Trung tâm Thông tin – Thư viện nào có những dịch vụ gì, thì Trung tâm Thông tin – Thư viện chúng tôi sẽ có dịch vụ đó”. Qua việc phát triển của hoạt động Thông tin – Thư viện các trường Đại học trong nước, khu vực và Quốc tế qua hơn 1 thập niên về vấn đề phát triển các dịch vụ của Thư viện điện tử, chúng tôi đã lựa chọn theo hướng triển khai nhiều giải pháp: mã nguồn đóng, mã nguồn mở và ưu tiên theo hướng phát triển mã nguồn mở theo tinh thần của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời chúng tôi còn thực hiện trên tinh thần đó là chủ động quản trị và phát triển nguồn lực thông tin điện tử (không thuê bất cứ dịch vụ lưu trữ dữ liệu online nào khác của các nhà cung cấp dịch vụ).
Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi đã lựa chọn giải pháp tích hợp các phần mềm thư viện trên cơ sở đảm bảo những nguyên tắc hoạt động và phát triển, và đặc biệt có khả năng duy trì lâu dài, thuận tiện trong việc trao đổi, nâng cấp phiên bản mới, sang hệ thống khác vì toàn bộ cấu trúc chương trình chúng tôi triển khai dựa trên các tiêu chuẩn Quốc tế về ngành và tiêu chuẩn về công nghệ. Cụ thể gồm 3 dịch vụ chính đang được cung cấp:
1. Dịch vụ tra cứu thông tin thư mục (Sử dụng KOHA 3.16.04 bản cập nhật mới nhất 9-2014).
2. Dịch vụ tra cứu thông tin toàn văn. (Sử dụng Dspace 4.2, bản mới nhất cập nhật 8-2014).
3. Dịch vụ chia sẻ dữ liệu theo mô hình mạng ngang hàng. (Sử dụng weezo 4.3 bản mới nhất cập nhật 6-2014).
Chi tiết, vui lòng truy cập vào hệ thống tích hợp của Thư viện và xem nội dung HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

 

Tác giả: Trung tâm Thông tin Thư viện

Nguồn tin: Đánh bài online

  Ý kiến bạn đọc

Đánh bài online
Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay4,014
  • Tháng hiện tại101,828
  • Tổng lượt truy cập6,888,244
Cố vấn học tập
Nop san pham khoa hoc
Trung tâm Thông tin Thư viện
Cổng thông tin Sv.georgfilm.com
Thi truc tuyen
http://tongdai111.vn/
Phân hiệu tại Quảng Nam
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
Trung tâm Dịch vụ công
Tạp chí Khoa học Nội vụ
Phân hiệu tại Tp Hồ Chí Minh
Viện nghiên cứu và phát triển
Dang ky tin chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi