Đánh bài online Nền tảng tin cậy

Phòng Kế hoạch-Tài chính

Thứ tư - 17/07/2019 02:02
- Trụ sở chính: Đánh bài online Địa chỉ: Số 371, Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 024 - 37536314 Email: [email protected].
Phòng Kế hoạch-Tài chính
STT Họ và tên Chức danh Email
1 Hà Thị Thu Thuỷ P. Trưởng phòng [email protected]
2 Phan Thị Thu Hiền P. Trưởng phòng [email protected]
3 Phan Thị Doan Chuyên viên [email protected]
4 Trịnh Thị Thu Mai Chuyên viên [email protected]
5 Hoàng Ngọc Hà Kế toán viên [email protected]
6 Trần Thị Mai Kế toán viên [email protected]
7 Nguyễn Thị Thu Thủy Kế toàn viên [email protected]
8 Nguyễn Văn Tuấn Chuyên viên [email protected].
9 Tô Ngọc Trâm Chuyên viên [email protected]

          1. Vị trí và chức năng
Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị chức năng thuộc Đánh bài online , có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, thực hiện về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường; tổ chức thực hiện và đề xuất quy chế, quy định quản lý các nguồn tài chính; thực hiện công tác kế toán - thống kê theo quy định hiện hành của Nhà nước.

      2. Chức năng, nhiệm vụ
1. Thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định:
1.1. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định chế độ, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí và sử dụng tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước và phù hợp với đặc điểm, điều kiện của Trường;
1.2. Tham mưu các văn bản hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính;

1.3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, các văn bản quy định về quản lý tài chính, tài sản của Trường;
1.4. Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất và trình Hiệu trưởng giải pháp tăng thêm nguồn thu; lập phương án thu giá dịch vụ theo từng khóa đào tạo, từng loại hình dịch vụ công, nhằm bảo đảm quản lý tất cả các nguồn thu hoạt động của Trường.
2. Thực hiện công tác kế hoạch:
2.1. Thường trực xây dựng kế hoạch trung hạn và dài hạn của Trường;
2.2. Xây dựng dự toán, kế hoạch tài chính hoạt động hằng năm và theo giai đoạn phát triển của Trường;
2.3. Xây dựng kế hoạch và đề xuất bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước cấp phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư;
2.4. Phối hợp với Văn phòng Trường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch tài chính hằng năm của các đơn vị trình Hiệu trưởng phương án điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể; phối hợp với Văn phòng tham mưu trình Hiệu trưởng duyệt, giao kế hoạch nhiệm vụ công tác năm cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường;
2.5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án của Trường, báo cáo cấp trên theo quy định của pháp luật.
3. Thực hiện công tác tài chính kế toán, thống kê:
3.1. Tổ chức thực hiện thu, quản lý các nguồn thu tiền dịch vụ, tiếp nhận kinh phí được ngân sách nhà nước cấp theo Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành;
3.2. Thực hiện thanh toán: nợ, mua sắm, sửa chữa, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thực hiện thủ tục thẩm định giá, định mức chi phí của các hợp đồng, chương trình, dự án; tham gia thẩm định, giám sát đấu thầu các hạng mục: xây dựng cơ bản, sửa chữa và mua sắm tài sản, trang thiết bị của Trường. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các bản dự toán, dự trù, báo giá liên quan đến các khoản chi;

3.3. Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tham mưu về tài chính giúp Hiệu trưởng trong việc đàm phán, ký kết, thực hiện, thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ;
3.4. Kê khai, quyết toán các loại thuế: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế khác theo quy định hiện hành của Nhà nước;
3.5. Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và các chế độ khác cho công chức, viên chức, người lao động; thực hiện thanh toán chi phí hoạt động sự nghiệp thường xuyên và chi phí các hoạt động dịch vụ; chi trả học bổng, miễn giảm chi phí đào tạo, hỗ trợ chi phí học tập và các khoản khác cho người học theo quy định hiện hành;
3.6. Tham mưu giúp Hiệu trưởng phương án phân phối kết quả tài chính hoạt động hằng năm, phương án trích lập các quỹ đơn vị sự nghiệp công, quỹ hoạt động đặc thù của Trường theo quy định;
3.7. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm kê tài sản, trang thiết bị;
3.8. Thực hiện công tác hạch toán kế toán theo quy định; kiểm tra báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính đối với các đơn vị trực thuộc; tổng hợp, lập và nộp báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính của Trường theo quy định;
3.9. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán, tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của nhà nước;
3.10. Tổ chức thu, chi, nhập, xuất và bảo quản an toàn quỹ tiền mặt, vật tư, ấn chỉ dự trữ của Trường;
4. Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Phòng; tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định.
5. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.
6. Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.
7. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng về hoạt động của Phòng.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc
1. Cơ cấu tổ chức
a) Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng.
b) Các Tổ, Bộ phận chuyên môn theo quy định.
2. Chế độ làm việc
2.1. Trưởng phòng
a) Trưởng phòng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Phòng được quy định tại Điều 2 của Quy định này và chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động của Phòng trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Phòng.
b) Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Phòng, Trưởng phòng đề xuất Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ, bộ phận thuộc Phòng.
c) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Trưởng phòng ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Trưởng phòng điều hành công tác, giải quyết công việc của Phòng.
2.2. Phó Trưởng phòng
a) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.
b) Khi được Trưởng phòng ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Trưởng phòng trong thời gian Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Trưởng phòng ủy quyền.
2.3. Viên chức và người lao động
Viên chức và người lao động thuộc Phòng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.
2.4. Tổ trưởng, Trưởng bộ phận thuộc Phòng
Tổ trưởng, Trưởng bộ phận thuộc Phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của tổ, bộ phận.
2.5. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, viên chức và người lao động thuộc Phòng thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

Tác giả: Cập nhật ngày 17/7/2019

  Ý kiến bạn đọc

Đánh bài online
Thống kê
  • Đang truy cập108
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm96
  • Hôm nay2,651
  • Tháng hiện tại72,530
  • Tổng lượt truy cập6,858,946
Cố vấn học tập
Nop san pham khoa hoc
Trung tâm Thông tin Thư viện
Cổng thông tin Sv.georgfilm.com
Thi truc tuyen
http://tongdai111.vn/
Phân hiệu tại Quảng Nam
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
Trung tâm Dịch vụ công
Tạp chí Khoa học Nội vụ
Phân hiệu tại Tp Hồ Chí Minh
Viện nghiên cứu và phát triển
Dang ky tin chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi