Đánh bài online Nền tảng tin cậy

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học

Thứ tư - 17/07/2019 02:11
- Trụ sở làm việc: Phòng B401, Đánh bài online –số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội-Điện thoại: 024. 37 532 864 - máy lẻ 108-Email: [email protected][email protected]
 
 
 
I. Danh sách cán bộ, viên chức Phòng Quản đào tạo sau đai học
 
TT Tên Chức danh Hòm thư
1 TS. Đoàn Thị Hòa Trưởng phòng [email protected]
2 Ths. Vũ Thị Cẩm Tú P. Trưởng phòng [email protected]
3 TS. Nguyễn Thị Ngọc Linh P. Trưởng phòng [email protected]
4 Lại Thế Trí Chuyên viên [email protected]
5 Nguyễn Thị Thanh Hương Chuyên viên [email protected]
6 Bùi Ngọc Thủy Chuyên viên [email protected]
7 Ths. Đào Thị Hồng Nhung Chuyên viên [email protected]
8 Trần Hà My Chuyên viên [email protected]
 
II.Giới thiệu Phòng Quản lý khoa học và sau đại học
         Phòng Quản lý khoa học và sau đại học được thành lập từ năm 2006. Quá trình hình thành và xây dựng phòng gắn với sự phát triển chung của Trường. - Năm 2006: Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế được thành lập theo quyết định số 27/QĐ-CĐVTLT ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn thư lưu trữ Trung ương I.
         - Năm 2008: Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế được thành lập theo quyết định số 257/QĐ-CĐNV ngày 10 tháng 9 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội.
         - Năm 2009: Theo Quyết định số: 84/QĐ-CĐNV ngày 19 tháng 02 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Cao dẳng Nội vụ Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội.
         - Năm 2012: Theo Quyết định số: 208/QĐ-ĐHNV ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Hiệu trưởng Đánh bài online Quyết định thành lập Phòng Quản lý khoa học và sau đại học.
         - Năm 2012 Hiệu trưởng Đánh bài online ký quyết định số 987 ngày 09 tháng 11 năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý khoa học và sau đại học. Cụ thể:
1.Vị trí và chức năng
         Phòng Quản lý khoa học và sau đại học là đơn vị thuộc Đánh bài online , có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, sáng kiến; quản lý hoạt động đào tạo sau đại học và hoạt động hợp tác quốc tế của Trường.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1. Thực hiện công tác quản lý khoa học
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm, trung hạn và dài hạn về hoạt động khoa học, công nghệ của Trường. Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường;
-Phổ biến các văn bản liên quan trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quản lý về hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường;
-Đầu mối tổng hợp và tổ chức xét, chọn các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của công chức, viên chức, sinh viên trong Trường theo quy định. Xác nhận khối lượng nghiên cứu khoa học của công chức, viên chức. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về khoa học, công nghệ và sở hữu trí tuệ trong Trường;
-Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ của Trường;
-Đề xuất giải pháp huy động các nguồn lực về: tài chính, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trường;
-Thực hiện việc hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước về lĩnh vực hoạt động khoa học, công nghệ và sở hữu trí tuệ;
-Thường trực hội đồng xét duyệt, thẩm định, nghiệm thu giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo sử dụng trong Trường. Đề xuất việc xuất bản giáo trình, tập bài giảng, tư liệu khoa học và ứng dụng các sáng kiến, phát minh trong trường;
-Đề xuất khen thưởng và xử lý các vi phạm liên quan đến kết quả hoạt động khoa học, công nghệ;
-Tổng hợp và báo cáo kết quả về hoạt động khoa học, công nghệ của Trường theo quy định;
-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
2.2. Thực hiện công tác đào tạo sau đại học
-Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình đào tạo sau đại học. Phối hợp với các đơn vị xây dựng, mở ngành đào tạo sau đại học;
-Chủ trì, tổ chức quá trình đào tạo sau đại học. Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học của Trường. Tổ chức khai giảng, bế giảng các lớp sau đại học.
-Xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quản lý về đào tạo sau đại học;
-Thực hiện liên kết hợp tác đào tạo sau đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phát triển các dịch vụ đào tạo sau đại học;
-Phối hợp với các đơn vị xây dựng giáo trình, tài liệu học tập sau đại học của trường
-Phân công người hướng dẫn học viên cao học và nghiên cứu sinh; đề xuất thành lập các hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo sau đại học. Xác nhận kết quả học tập cho học viên cao học và nghiên cứu sinh. Quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp sau đại học;
-Định kỳ tổ chức đánh giá các chương trình đào tạo sau đại học để điều chỉnh nội dung, kiến thức, chuyên môn giảng dạy phù hợp với nhu cầu xã hội;
-Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ, kết quả học tập và quản lý học viên sau đại học theo quy định hiện hành;
-Tổng hợp và báo cáo kết quả về hoạt động đào tạo sau đại học của Trường theo quy định;
-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
2.3. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế
-Xây dựng kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế hàng năm và dài hạn của Trường;
-Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý về hợp tác quốc tếtheo quy định;
-Lập chương trình và tổ chức thực hiện hợp tác với các đối tác quốc tế; mở rộng quan hệ và phát triển các loại hình hợp tác với các tổ chức quốc tế liên quan đến giáo dục đào tạo của Trường. Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; phát triển các dịch vụ liên quan hoạt động hợp tác quốc tế;
-Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện thủ tục đoàn ra, đoàn vào, công tác lễ tân đối với các đoàn khách quốc tế theo quy định. Theo dõi đoàn ra, đoàn vào theo quy định;
-Chuẩn bị các văn bản ký kết và triển khai các thỏa thuận song phương, đa phương với các đối tác nước ngoài;
-Đầu mối chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đối với các chương trình, dự án hợp tác quốc tế khi được Hiệu trưởng phân công;
-Chủ trì biên tập, thẩm định, dịch thuật tài liệu, phiên dịch trong các hội nghị, hội thảo quốc tế và các văn bản bằng tiếng nước ngoài, tiếng Việt của trường trong các hoạt động hợp tác quốc tế;
-Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện hoạt động tư vấn, hỗ trợ thông tin hợp tác quốc tế cho các đơn vị, công chức, viên chức và sinh viên du học nước ngoài theo quy định;
-Tổ chức lưu trữ, thống kê, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế theo quy định. Định kỳ tổng hợp và báo cáo kết quả về hoạt động hợp tác quốc tế của Trường;
2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
III.Những thành tích nổi bật của Phòng Quản lý Khoa học và sau đại học
         Kể từ khi thành lập đến nay, Phòng Quản lý khoa học và sau đại học đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua và có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường.
1.Các danh hiệu thi đua:         Phòng Quản lý khoa học và sau đại học nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2.Các công trình nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
2.1. Các công trình nghiên cứu khoa học
         Theo số liệu từ Trung tâm Thông tin thư viện Đánh bài online , tính đến năm 2013, Phòng Quản lý khoa học và sau đại học đã phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng giáo trình, tập bài giảng phục vụ công tác đào tạo. Cụ thể:
-Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp: 128 đề tài. Trong đó:
+Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: 13 đề tài;
+Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: 50 đề tài;
+Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên: 65 đề tài.
         -Giáo trình, tập bài giảng do cán bộ, giảng viên Nhà trường biên soạn: 30 cuốn;
         -Số lượng hội thảo tăng lên qua các năm. Cụ thể:
+Năm 2009: 03 hội thảo;
+Năm 2012: 05 hội thảo;
+Năm 2013: 07 hội thảo.
2.2. Hợp tác quốc tế giai đoạn 2006-2012:
- Phòng Quản lý khoa học và sau đại học luôn tích cực và chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức cho các cán bộ, giảng viên, giáo viên học tập tại nước ngoài.Trong giai đoạn từ 2006-2014, Phòng đã tổ chức 32 đoàn đi các nước Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Nga, Canada, Mỹ, Cuba, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Philipin, Thái Lan, Lào, Campuchia… Bên cạnh đó, Phòng đã thực hiện đón tiếp 22 đoàn khách quốc tế tới thăm và hợp tác với Nhà trường.

Tác giả: Cập nhật ngày 17/7/2019

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Đánh bài online
Thống kê
  • Đang truy cập112
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm99
  • Hôm nay2,655
  • Tháng hiện tại72,534
  • Tổng lượt truy cập6,858,950
Cố vấn học tập
Nop san pham khoa hoc
Trung tâm Thông tin Thư viện
Cổng thông tin Sv.georgfilm.com
Thi truc tuyen
http://tongdai111.vn/
Phân hiệu tại Quảng Nam
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
Trung tâm Dịch vụ công
Tạp chí Khoa học Nội vụ
Phân hiệu tại Tp Hồ Chí Minh
Viện nghiên cứu và phát triển
Dang ky tin chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi